Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Tyto informace o ochraně osobních údajů (dále jen „OÚ“) Vám poskytuje Monika Broger, IČ: 09386858, se sídlem Pod ovčínem 346/20, Křeslice, Praha 10, 104 00, e-mailová adresa: info@auraachirurgie.com (dále jen „já“).

Vnímám, že je velmi důležité chránit OÚ, a proto dbám na to, aby veškeré procesy zpracování OÚ probíhaly v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), které platí v celé Evropské unii, a Zákonem o zpracování osobních údajů, který platí na území České republiky.

Ochrana OÚ v souvislosti s provozem internetových stránek www.auraachirurgie.com

Na webových stránkách www.auraachirurgie.com ani na dalších jiných stránkách umístěných na doméně www.auraachirurgie.com (dále jen „Stránky“) nedochází ke zpracování OÚ ani k ukládání informací o přístupech na tyto Stránky.

Na Stránkách používáme pouze tzv. session cookies (neboli dočasné technické cookies). Session cookies jsou krátké textové soubory obsahující mimo jiné i IP adresu, které navštívené Stránky odešlou do prohlížeče návštěvníka Stránek a které se do tohoto prohlížeče uloží. Session cookies jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce Stránek. K session cookies nemáme přístup, neboť údaje v nich obsažené jsou zašifrované a přenos dat je zabezpečen prostřednictvím https protokolu. Session cookies jsou v prohlížeči návštěvníka uloženy pouze po dobu, kdy je prohlížeč otevřen, po jeho zavření jsou vymazány.

Práva subjektů údajů

Před zahájením konkrétního zpracování OÚ poskytujeme subjektům údajů veškeré informace o zpracování jejich OÚ a pro seznámení se s informačním textem volím vždy takovou formu, která je pro subjekty údajů co nejméně zatěžující a která umožňuje, aby měl subjekt údajů tento informační text kdykoli k dispozici.

Subjekty údajů mají v souvislosti se zpracováním svých OÚ řadu práv, která u mě mohou uplatňovat. V příslušné žádosti je nezbytné uvést veškeré informace související s žádostí a dále pak dostatečné informace o subjektu údajů za účelem jeho jednoznačné identifikace. Vyplněnou žádost stačí poslat elektronicky či v listinné podobě na některý z mých výše uvedených kontaktních údajů. V případě jakýchkoliv dotazů či Vašich připomínek k těmto Pravidlům na ochranu osobních údajů, nebo v případě, že si přejete aktualizovat údaje, které o Vás a/nebo o Vašich požadavcích zpracováváme, kontaktujte nás, prosím, e-mailem zaslaným na adresu info@hypnoroom.cz

ÚDAJE, KTERÉ NÁM POSKYTUJETE

Můžete si zvolit, jakým způsobem nám Vaše údaje poskytujete, jako například při využití nabídky či při účasti na naších eventech, nebo v případě Vašeho nákupu na našich webových stránkách. Máte možnost rozhodnout o tom, které z Vašich osobních údajů budeme shromažďovat a zpracovávat. Pokud Vás požádáme o poskytnutí Vašich osobních údajů, můžete odmítnout. Avšak v případě, že se rozhodnete neposkytnout nám Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb, nebudete moci využívat některé z funkcí či služeb.

Mezi údaje, které nám můžete poskytnout, patří:

• Kontaktní údaje (jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, mobilní či jiné telefonní číslo)

• Věk a datum narození

• Pohlaví

• Profesní a kariérní historie

• Platební údaje (číslo platební karty, datum její platnosti, doručovací a fakturační adresa)

• Vámi poskytnutý obsah (fotografie, videa, recenze, dotazy, odpovědi z průzkumů, články a komentáře)

JAK UŽÍVÁME POSKYTNUTÉ ÚDAJE

Údaje, které nám poskytujete, můžeme využít k:

• zasílání propagačních materiálů nebo k jiné komunikaci s Vámi

• tomu, abychom Vám poskytovali služby

• zpracování Vašich platebních transakcí prostřednictvím platebních a/nebo dárkových karet

• asistenci s výběrem produktů a jejich doplněním

• zodpovězení Vašich dotazů

• zveřejnění Vašich recenzí produktů a služeb

• přizpůsobení reklam zobrazovaných na naší stránce i jinde podle vašich zájmů a historie na naší stránce

• komunikaci s Vámi a ke správě Vaší účasti na eventech, soutěžích, slosováních, programech, průzkumech a jiných nabídkách

• provozování, zhodnocení a zlepšení naší obchodní činnosti (včetně rozvoje nabídky nových produktů a služeb; posílení a zlepšení našich služeb; správy naší komunikace; analýzy našich produktů; provádění analýzy dat; a vedení účetnictví; auditu a jiných interních potřeb)

• zajištění souladu s požadavky platných právních předpisů, obchodních zvyklostí a našich interních postupů.

Údaje jsme oprávněni použít i pro jiné účely, které vyspecifikujeme v okamžiku, kdy dochází k jejich shromažďování.

Osobní údaje budou zpracovány a uchovány pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování.

TECHNOLOGIE, KTERÉ VYUŽÍVÁME

Soubory cookies představují drobné textové soubory, které jsou z webových stránek odesílány do Vašeho počítače či jiného zařízení připojeného k internetu a to z důvodu jedinečné identifikace Vašeho prohlížeče nebo za účelem ukládání informací nebo nastavení ve Vašem prohlížeči. Nastavením Vašeho prohlížeče se můžete dozvědět o možnostech, jak být informován o obdržení některých druhů souborů cookies, a jak omezit nebo zakázat určité soubory cookies. Vezměte však na vědomí, že bez souborů cookies nebudete možná schopni využívat veškeré funkce našich webových stránek.

V souvislosti s obdržením údajů prostřednictvím souborů cookies, mohou naše webové servery zaznamenávat některé podrobnosti, jako například typ Vašeho operačního systému, typ prohlížeče, doménu a jiná systémová nastavení, stejně tak jako jazyk, který Váš systém používá, stát a časové pásmo, v němž se Vaše zařízení nachází. Vložené webové odkazy mohou taktéž zaznamenávat údaje, jako je adresa webové stránky, z níž jste byli na naše webové stránky přesměrováni a IP adresa zařízení, které využíváte k připojení se k internetu.

Ke kontrole toho, jaké webové servery shromažďují tyto údaje, můžeme na naše webové stránky umisťovat tagy, které se označují jako tzv. webové majáky. Jedná se o počítačové instrukce, které propojují webové stránky s konkrétními webovými servery a jejich soubory cookies.

WEBOVÉ ANALYTICKÉ SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Na této stránce můžeme využít webové analytické služby třetích stran, jako je Adobe Site Catalyst a Google Analytics. Za účelem zjištění toho, jak návštěvníci používají naše webové stránky, využívají poskytovatelé těchto služeb různé technologie, jako jsou soubory cookies, webové vložené odkazy a webové majáky. Údaje shromažďované těmito prostředky (včetně IP adresy) jsou zpřístupněny poskytovatelům těchto služeb, kteří je dále využívají k vyhodnocení používání těchto webových stránek.

Pro volbu Vašeho nastavení ohledně shromažďování a zpracování informací na těchto webových stránkách:

• pro službu Adobe Site Catalyst, prosím, klikněte zde,

• pro zákaz souborů Google Analytics cookie a jiných souborů cookies třetích stran poskytující služby poskytovatelů analýzy webových stránek, některé prohlížeče oznamují, že Vám byl zaslán soubor cookies a umožní Vám v každém jednotlivém případě tyto soubory odmítnout.

CÍLENÁ REKLAMA

Můžeme též používat služby reklamních sítí třetích stran shromažďujících IP adresy a jiné informace skrze soubory cookies, vložené webové odkazy a webové majáky a to na našich webových stránkách, e-mailech, na webových stránkách a e-mailech třetích stran a v našich reklamách umístěných na webových stránkách třetích stran. Tyto třetí strany využívají tyto informace k tomu, aby poskytovaly reklamy na zboží a služby uzpůsobené „na míru“ Vašim zájmům (včetně společností, které s námi nejsou propojené). Tyto reklamy můžete vidět na našich i jiných webových stránkách. Uvedený postup nám pomáhá vést a sledovat efektivitu našeho marketingového úsilí. Pokud se chcete dozvědět více o těchto a jiných reklamních sítích a o postupu k jejich odmítnutí, klikněte zde.

JAK VYUŽÍVÁME ÚDAJE SHROMÁŽDĚNÉ AUTOMATICKÝMI PROSTŘEDKY

Údaje shromážděné automatickými prostředky na našich webových stránkách můžeme používat k tomu, abychom Vám poskytli osobně uzpůsobený obsah stránek, dále k průzkumu trhu, analýze dat a pro systémové administrativní účely, jako je například ke zjištění, zda jste již dříve navštívili webové stránky nebo jste na těchto webových stránkách poprvé, a pro zajištění souladu s požadavky právní úpravy, strategií a postupů, včetně souladu s relevantními obchodními zvyklostmi a k uplatnění Všeobecných obchodních podmínek pro prodej Obchodní Podmínky. Informace můžeme rovněž využít pro jiné účely, které výslovně sdělíme v okamžiku, kdy dochází k jejich shromažďování.

ÚDAJE, KTERÉ SDÍLÍME

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme a zpracováváme, neprodáváme ani jinak nezpřístupňujeme jiným subjektům s výjimkami zde uvedenými.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s:

• propojenými osobami k účelům uvedeným v těchto Pravidlech na ochranu osobních údajů.

• poskytovateli služeb, kteří poskytují služby v našem zastoupení a na základě našich pokynů. Tyto poskytovatele služeb nezmocňujeme k používání či zpřístupňování údajů s výjimkou případů, kdy je to nezbytné k poskytování služeb naším jménem, nebo kdy tak vyžadují právní předpisy. Mezi takové poskytovatele služeb se řadí například subjekty, které zpracovávají platby provedené platebními kartami, zajišťují objednávky a poskytují služby web hostingu a marketingové služby.

• jinými třetími osobami s Vaším souhlasem.

Kromě toho, jsme oprávnit zpřístupnit údaje o Vás (i) pokud nám to ukládá právní předpis či soudní rozhodnutí, (ii) orgánům činným v trestním řízení či jiným správním úřadům, nebo (iii) pokud se domníváme, že zpřístupnění údajů je nezbytné nebo vhodné k předejití fyzické újmy či finanční ztráty nebo v souvislosti s vyšetřováním možného podvodu či jiné nezákonné činnosti.

Mimoto si vyhrazujeme právo předat údaje, které o Vás zpracováváme, v případě prodeje či převodu celé naší společnosti či její části. Dojde-li k takovému prodeji či převodu, vyvineme veškeré přiměřené úsilí směřující k tomu, aby nástupnický subjekt využíval osobní údaje, které jste nám poskytli v souladu s našimi Pravidly na ochranu osobních údajů.

Poté, co dojde k takovému převodu či prodeji, můžete kontaktovat nástupnický subjekt, kterému byly předány Vaše osobní údaje se svými dotazy týkajícími se zpracování těchto údajů.

VAŠE PRÁVA A MOŽNOSTI VOLBY

V souvislosti s údaji, které o Vás shromažďujeme a zpracováváme, Vám nabízíme některé možnosti volby, jako například volby ohledně toho, jak budeme údaje používat a jak s Vámi budeme komunikovat. Přejete-li si aktualizovat Vaše požadavky, požádat nás na odstranění Vašich osobních údajů z našich databází nebo podat žádost, prosím, kontaktujte nás způsobem uvedeným níže.

Odhlášení e-mailu

Kdykoliv nám můžete sdělit, že si nepřejete, abychom Vám zasílali marketingová sdělení na Váš e-mail, a to tak, že kliknete na odkaz pro odhlášení se z odběru, který je uveden v e-mailu obsahujícím obchodní sdělení, který jste od nás obdrželi, nebo tím, že nás kontaktujete způsobem uvedeným níže.

Odhlášení poštovního odběru

Chcete-li nás požádat o tom, abychom Vám již nadále nezasílali marketingová sdělení poštou na Vaši doručovací adresu, řiďte se prosím pokyny uvedenými v konkrétním propagačním materiálu (obchodním sdělení). Mimoto nás můžete požádat o to, abychom Vám nadále nezasílali propagační materiály poštou tak, že nás kontaktujete níže uvedeným postupem.

Odvolání souhlasu

Souhlas, který jste nám udělili ke zpracování Vaších údajů, můžete kdykoliv z důležitých důvodů odvolat. Vaše požadavky a změny zohledníme v přiměřené době (bez zbytečného odkladu). V některých případech bude odvolání Vašeho souhlasu ke zpracování Vašich údajů znamenat, že nebudete moci využívat výhod některých našich produktů a služeb.

Revidování, aktualizace a změna Vašich osobních údajů

Máte právo požádat nás, abychom Vám umožnili přístup a sdělili podrobnosti ohledně údajů, které o Vás shromažďujeme a zpracováváme, o jejich aktualizaci a o opravu nepřesností ve Vašich osobních údajích, a dále o jejich blokování či likvidaci podle potřeby. Žádost o revizi, změnu či smazání Vašich osobních údajů zašlete e-mailem na adresu: info@hypnoroom.cz

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme, mohou být předány i do jiných států, než ve kterých byly shromážděny, a to za podmínek daných zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Tyto státy nemusí mít vždy shodné právní předpisy na ochranu osobních údajů, jako jsou předpisy státu, ve kterém jste původně své osobní údaje poskytli. Pokud Vaše osobní údaje předáme do jiných států, budeme tyto údaje chránit tak, jak je popsáno v těchto Pravidlech na ochranu osobních údajů.

JAK CHRÁNÍME OSOBNÍ ÚDAJE

Zajišťujeme vhodná administrativní, technická a fyzická bezpečností opatření k ochraně poskytnutých osobních údajů proti náhodnému, nezákonnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, změně, přístupu, zveřejnění nebo použití osobních údajů.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Na našich webových stránkách mohou být uvedeny odkazy na jiné webové stránky a to z důvodu zajištění Vašeho pohodlí a pro Vaši informaci. Tyto webové stránky mohou fungovat nezávisle na nás. Mohou se řídit vlastními zásadami nebo pravidly ochrany osobních údajů. Proto Vám vřele doporučujeme prostudovat je, navštívíte-li takové webové stránky. Vzhledem k tomu, že webové stránky, na které je na našich webových stránkách odkazováno, nevlastníme ani nekontrolujeme, nezodpovídáme za jejich obsah, použití ani za jejich postupy ohledně zpracování osobních údajů.

ZMĚNY PRAVIDEL NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tato Pravidla na ochranu osobních údajů mohou být měněna pravidelně a bez Vašeho předchozího upozornění, v reakci na změnu našich postupů týkajících se osobních údajů. Dojde-li k jakékoliv podstatné změně v našich Pravidlech na ochranu osobních údajů, upozorníme na tuto skutečnost viditelně na našich webových stránkách a vyznačíme v záhlaví těchto Pravidel na ochranu osobních údajů datum, kdy byly naposledy aktualizovány.

Každý subjekt údajů má také právo kdykoli se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktního formuláře na: https://www.uoou.cz či na telefonním čísle: +420 234 665 111, e-mailové adrese: posta@uoou.cz či na poštovní adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.